Услуги

Индивидуална психотерапия

ИНДИВИДУАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ

Индивидуалната психотерапия включва работа при пълна конфидециалност и делегирано базисно доверие между пациент и терапевт. Това е важно за ефективността на работата и постигане на желаната цел. Пациента идва по свое искане, усещане и осъзнатост. Терапевтичният процес е взаимен. Лекарят работи с потенциала на пациента, с неговите ресурси, като за реализацичта на желаното се използват различните методи и подходи ,без даване на съвети от почит и уважение към личността на пациента. На промяна към подобрение и лечение подлежат следните оплаквания:

  • Усещане за самота, тъга, тревожност, депресия
  • Нарушаване на баланса работа-личен живот
  • Проблеми във взаимоотношенията, в общуването
  • Справяне с промени и стрес
  • Проблеми със самооценката/увереността
  • Потиснатост, несигурност, неудовлетвореност
  • Хранителни разстройства – анорексия, булимия, хиперфагия; други зависимости
  • Тревожни и панически разстройства, фобии
  • Раздяла, загуба

Често пъти в хода на психотерапия пациента осъзнава и разбира, че това  са понякога датиращи с давност неосъзнати емоционални травми и страхове, както и  модели на поведение чрез потискане и пренебрегване  на емоции и чувства, които пречат на усещането за радост, удовлетвореност и хубаво качество на живот.  Работата влючва  откриване на емоционалните дефицити,  преодоляване на защитните механизми, изграждане на нови нагласи и умения, развиване на собствения потенциал  за справяне с проблемите. Методите  на сомато-ориентираната психотерапия се използват  за стимулиране и активиране на свободното протичане на енергията в организма и така се повлияват благоприятно психосоматичните заболявания.

Целта на индивидуалната терапия е да се постигне ориентиране в собствената реалност и в тази на другите, да се планира подходящо поведение за постигане на реални цели, да се развият умения за успешно социално общуване и поемане на отговорност за изборите, които правим. С помощта на индивидуалната психотерапия се постига личностно израстване и себепознание, за да се възстанови усещането за житейска хармония и емоционална удовлетвореност.